Het programma

iBestuur organiseert een event over ‘Digitale infrastructuur’.

De actuele themas die op deze dag centraal staan: technologische innovatie, betrouwbaarheid, duurzaamheid en digitale soevereiniteit.

12:00 - 13:00

Ontvangst met lunch

Inloop en ontvangst met lunch

13:00 - 13:10

Opening & welkom

Opening & welkom door dagvoorzitter Frits Bussemaker

13:10 - 13:40

Keynote Paul Wijngaard

Paul Wijngaard Senior Alliance Manager; TNO

De wereldwijde ontwikkeling van 6G, de volgende generatie mobiele technologie die in 2030 op de markt komt, begint nu. Nederland wil hier samen met andere Europese landen een prominente rol in spelen. Een consortium van 60 partners, waaronder toonaangevende telecom- en halfgeleiderfabrikanten, mobiele operators, ICT-bedrijven, kennisinstellingen en overheden, heeft onder leiding van TNO het initiatief genomen voor het Future Network Services (FNS) programma. Hiermee verwerft Nederland een internationale toppositie in deze ontwikkeling, gericht op die onderdelen waar Nederland zich kan onderscheiden.

Paul Wijngaard, Senior Alliance Manager bij TNO neemt ons mee in de missie en ambities van het FNS programma. Hij licht toe wat erbij komt kijken om een sectorbreed consortium op te zetten en overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen te verenigen achter de doelstellingen van het programma.

13:40 - 13:55

Keynote Jorn van Steenis

Jorn van Steenis Projectleider; Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Onze digitale infrastructuur is essentieel voor ons dagelijks leven en voor ons huidige en toekomstige verdienvermogen. De digitale infrastructuur vormt een sterk samenhangend ecosysteem dat een integrale aanpak vereist, van de telecomnetwerken tot en met de cloud. De Staat van de Digitale Infrastructuur, die EZK in januari 2024 verwacht te publiceren, legt daarvoor de basis. Wat doen we als beleidsverantwoordelijk ministerie om een weerbare en hoogwaardige digitale infrastructuur te waarborgen? En welke aandachtspunten zien we voor de toekomst?

13:55 - 14:15

Pauze

14:15 - 14:45

De visie van Havenbedrijf Rotterdam

Oscar van Veen Innovatie Directeur; Havenbedrijf Rotterdam
14:45 - 15:15

Connectivity Fieldlab North Sea

Fred Hage Programma manager; Rijkswaterstaat
Mark Beermann Lead digitale infrastructuur; Digital Ecosystems Institute
Joeri Tranchet COO; Citymesh

In 2021 is het Connectivity Fieldlab North Sea (CFNS) gestart en is ondergebracht bij het Offshore Expertise Center (OEC) in Stellendam. Met dit fieldlab CFNS wil Rijkswaterstaat de ontwikkeling van digitale connectiviteit op zee aanjagen. In het CFNS wordt via pilots en proof-of-concepts de basis voor nieuwe maritieme communicatiemogelijkheden en de toekomstige digitale infrastructuur op zee gelegd. De sessie rapporteert over de stappen om naar een duurzaam uit te bouwen digitaal ecosysteem toe te werken voor de Noordzee. Hierbij komen ook de voortgang en inzichten vanuit België via CityMesh aan de orde.

15:15 - 15:30

Keynote Tim van Doorn en Walter Husker

Tim van Doorn Consultant; Ecorys
Walter Hulsker Partner; Ecorys

Economisch belang digitale infrastructuur

Digitalisering is de afgelopen decennia een belangrijke drijver geweest voor de groei van de Nederlandse economie. Zonder goede digitale infrastructuur, kan Nederland de positie als koploper op het gebied van digitalisering niet behouden. Om goede beleidsafwegingen te maken over de ontwikkeling van de digitale infrastructuur in de toekomst, is inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van de digitale infrastructuur van groot belang. Wat is de huidige toegevoegde waarde van de Nederlandse digitale infrastructuur in economisch en breder welvaartsperspectief? Hoeveel energie, grondstoffen en ruimte heeft de sector nodig om deze opbrengsten te genereren? En hoe verhoudt de balans tussen baten en kosten zich tot andere sectoren?

15:30 - 15:50

Pauze

15:50 - 16:20

Internationale ervaringen met ecosystemen

Dylan Pricken Global Client Director & Business Development Lead; Verizon Business

De wereld verandert snel. Demografische verschuivingen, stijgende kosten, het overtreffen van de klantverwachtingen, concurrentie, wereldwijde economische onzekerheid en tekorten in de toeleveranciers keten vragen allemaal om aanpassingen en het vinden van slimmere antwoorden en oplossingen. Deze dynamische zakelijke omgeving vereist meer flexibiliteit en andere manieren van samenwerken. Hierdoor ontstaat steeds meer ruimte voor (digitale) ecosystemen, een vorm van samenwerken waarin partijen elkaar aanvullen en er voor iedereen in dat systeem waarde te creëren valt. Het vergt wel een andere wijze van denken om bij het uitbouwen en verbinden van deze (digitale)ecosystemen gebruikers, applicaties en ondernemingen optimaal samen te brengen. Verizon als internationale IT-organisatie kent veel van dit soort samenwerkingsvormen, ook met het oog op nieuwe technologieën, en deelt haar ervaringen in deze sessie.

16:20 - 16:50

Keynote Jasper Nagtegaal

Jasper Nagtegaal Directeur Digitale Weerbaarheid; Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

De digitale infrastructuur speelt een cruciale rol in zowel het dagelijks leven van onze inwoners als het functioneren van bedrijven in ons land. En is voorwaarde voor het bevorderen van economische groei, het stimuleren van innovatie en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, zoals veiligheid en duurzaamheid.
Nederland heeft momenteel een vooraanstaande positie op het gebied van digitale infrastructuur. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe technologieën zoals 5G en toekomstige 6G, kunnen we niet vanzelfsprekend rekenen op het behoud van deze positie. Het is daarom belangrijk dat alle betrokken partijen – overheid, bedrijfsleven, wetenschap – nauw samenwerken om onze economie in dit opzicht verder te brengen.
Jasper Nagtegaal zal in zijn keynote ingaan op het belang van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur, en het vertrouwen daarin. Hij zal belichten hoe toezichthouder RDI in dit opzicht acteert en welke rol RDI binnen het digitale ecosysteem wil spelen.

16:50 - 17:00

Afsluiting

17:00 - 18:00

Borrel


iBestuur organiseert dit event in samenwerking met: